VEREJNÁ ZBIERKA

Názov zbierky
Československý kastračný program – výstavba centra pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá

Registrové číslo zbierky
101-2017-055091

Názov správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok
Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Názov právnickej osoby, ktorá vykonáva zbierku
Združenie za práva zvierat, o.z., Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava, IČO: 42262640

Dátum konania zbierky
od 27.05.2017 do 28.05.2017

Miesto konania zbierky
Priestory dostihovej dráhy (závodisko) na Starohájskej 29 v mestkej časti Bratislava-Petržalka

Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky budú zhromažďované na osobitnom účte číslo
IBAN: SK52 0200 0000 0038 1855 7853, vedenom vo VÚB, a. s. a získavané zbieraním do stacionárnych a prenosných pokladničiek v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejných zbierkach

Zodpovedná osoba
Diana Truchlíková, Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava, predseda združenia

Informácie uvedené na tejto stránke si môžete overiť v registri zbierok.

Zápisnicu z otvárania pokladničiek zverejníme najneskôr do 17.6.2017

IMG_8345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predbežnú správu zbierky zverejníme najneskôr do 26.8.2017
Záverečnú správu zbierky zverejníme najneskôr do 28.5.2018

 

//Aktualizované 17.6.2017